MEDITATIE (vervolg op ‘Volledig’)

MEDITATIE (vervolg op ‘Volledig’)

Ieder mens wil tot meditatie komen. Onder meditatie wordt de staat van de ‘volledige mens’ verstaan (zie ‘Volledig’). Deze wens om tot meditatie te komen, krijgt o.a. vorm in het nastreven van wensen als: ‘ik wil tevreden zijn, ik wil gelukkig zijn, ik wil weten, ik wil macht hebben, ik wil bezitten, ik wil de baas zijn, ik wil meer geld hebben, ik wil het anders, ik wil tot rust komen’, enz. De éne oorspronkelijke wens om tot ons volledig menszijn te komen wordt in onwetendheid gekoppeld aan ‘ik’ en verandert in veelheid. Dat betekent dat we steeds proberen om dat wat we denken te zijn (ik, ons zelfbeeld), dat ook steeds aan verandering onderhevig is, volledig te maken. Dit is per definitie onmogelijk. Volledigheid kan uitsluitend door bevrijding van het zelfbeeld bereikt worden als het Gewaarzijn tot Zichzelf/Bewustzijn komt. Als aan de ‘ik wensen’ beantwoord wordt dan kan dat hoogstens een (kort)  gevoel van vreugde geven of streelt het de ijdelheid. Daarna komen er weer nieuwe ik-wensen en begint het spel opnieuw.

Een mens die werkelijk tot meditatie, tot volledigheid wil komen, moet religieus zijn! Voor veel mensen zijn de woorden die aan religie gerelateerd zijn, een reden om zich af te wenden. Dat komt omdat het begrip dat door het woord religie wordt uitgedrukt, vergeten is en daardoor verworden. De betekenis van het woord religie wordt over het algemeen niet meer gekend. Terwijl het begrip ‘religie’ is ontstaan uit de wens om tot meditatie te komen. Om tot meditatie te komen is religie noodzakelijk. Religie is afgeleid van het Latijnse woord relegare wat zoveel betekent als verbinden (met). De vraag is dan, ‘wat wordt er verbonden?’ en ‘waarom moet er verbonden worden?’

De ontwikkeling van een mens, dus het proces om tot volledigheid te komen, wordt eenvoudig gezegd beheerst door twee wetten. De wet van zeven en de wet van drie. De wet van drie heeft direct betrekking op religieus zijn, op verbinden met. Wanneer zich iets aan ons voordoet dan is er sprake van subject en object. Er is dus sprake van twee, van dualiteit. In dualiteit vindt nooit een volledige oplossing plaats. Er is slechts plaats voor meningen en compromissen. Dat komt omdat er niet wordt beantwoord aan de wet van drie. Om tot oplossing, en daarmee tot een moment van realisatie te komen, is er een derde nodig. Die ‘derde’ komt voort uit ‘verbinden met’ uit het begrip religie. Er moet dus een verbinding komen tussen ons en dat wat zich aan ons voordoet. Dat wat zich aan ons voordoet kan van alles zijn, zowel fysiek als mentaal. Verbinden met, dus religieus zijn, is een gevolg van herinneren (opnieuw naar binnen gaan). Dit betekent dat het gebied van ‘ik, mij en mijn’ waar meningen (vooroordelen) heersen wordt losgelaten om tot meer gewaarzijn te komen. In dat geval neemt inzicht toe en daarmee het oplossend vermogen.

Het zal duidelijk zijn dat ‘verbinden met’ staat voor empathisch vermogen, het zogenaamde ‘invoelen’. Het mag ook duidelijk zijn dat empathisch vermogen en egoïsme (handelen vanuit het zelfbeeld) niet samen gaan. Empathisch vermogen ontstaat als het zelfbeeld ontstegen wordt, losgelaten wordt. Wanneer invoelen aan de orde is dan zal er beter geweten worden wat nodig is om tot oplossing te komen. Overigens gaat dat oplossen vanzelf (lett. van het Zelf) hier komt geen ik, geen inspanning aan te pas. Dit invoelen kent verschillende gradaties en zal, zoals het hele proces van ontwikkeling, stap voor stap gaan. Alvorens een volgende stap te kunnen zetten moet de voorafgaande stap gerealiseerd zijn.

Verbinden met kan men niet doen. Doen heeft betrekking op ‘ik’. Het is onmogelijk dat ‘ik’ ga verbinden omdat alles al verbonden is. Het proces van ontwikkeling is een proces van realisatie, realisatie van dat wat is, door los te laten wat niet is. Ontwikkeling vindt plaats door meer inzicht als gevolg van meer Gewaarzijn. Hierdoor groeit het besef dat alles één is. Meer Gewaarzijn wordt o.a. verkregen door oefeningen die er op gericht zijn om vrij te komen van het zelfbeeld. Dat zijn dus meditatieoefeningen. Daarnaast is het bestuderen (vrijblijvend lezen) van de lectuur van wijze mensen nuttig om onze geest van onzin te bevrijden[1]. Maar last but not least, ga bij Jezelf te rade. Met andere woorden laat herinneren het werk doen en niet ik. Breng de meditatieoefeningen die je worden gegeven zoveel mogelijk in praktijk, wees religieus. Als een mens tot ontwikkeling komt, komt hij echt tot bloei. Zijn vermogens zullen daardoor daadwerkelijk toenemen. Wat voor hemzelf en zijn omgeving een weldaad is.

[1] Op het bestuderen van die lectuur, het daardoor verkrijgen van de ingesloten kennis en op religie (in de ware zin van het woord)   is het principe van ‘te vuur en te zwaard gebaseerd……’. Vuur symboliseert kennis, het verbrandt onwetendheid en het zwaard symboliseert inzicht, het hakt onwaarheid van Waarheid af (dat zouden meer mensen moeten weten).

Johan Schoots